โครงการ เสริมสร้างความจงรักภักดี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

    

     ความเป็นมาของโครงการ

ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่ของจังหวัด นำการบริการงานในหน้าที่ของทุกภาคส่วน ออกบริการประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ  โดยจังหวัดหนองบัวลำภูได้อนุมัติให้จัดโครงการ ปกป้องสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนขึ้นโดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรเอกชน นำการบริการงานต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน ตามหมู่บ้าน ตำบลเป้าหมายของแต่ละอำเภอ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ห่างไกล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการบริการในเชิงรุก รับทราบปัญหาความจำเป็น ความเดือดร้อนของประชาชน ณ พื้นที่ออกหน่วยบริการ นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดี ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 

จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระประสงค์ที่จะเสด็จทรงงานร่วมตามโครงการ ปกป้องสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ รวมจำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองศาลา  หมู่ที่ ๖  ตำบลนามะเฟือง  อำเภอเมือง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ครั้งที่ ๒  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา บ้านหนองหัววัว  หมู่ที่ ๒  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอโนนสัง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ครั้งที่ ๓  โรงเรียนบ้านโนนคูณ  หมู่ที่ ๔  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ครั้งที่ ๔ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ ๕  ตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา

อ่านเพิ่มเติม...
 

ครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองด่าน  หมู่ที่ ๖  ตำบลด่านช้าง  อำเภอนากลาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ครั้งที่ ๖  โรงเรียนบ้านนาแก  หมู่ที่ ๒  ตำบลนาแก  อำเภอนาวัง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ครั้งที่ ๗ โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา  หมู่ที่ ๗  ตำบลบุญทัน  อำเภอสุวรรณคูหา

อ่านเพิ่มเติม...
 

ครั้งที่ ๘  โรงเรียนบ้านท่าลาด  หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองเรือ  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม...
 

ครั้งที่ ๙  สนามนเรศวรมหาราช  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม...