โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

เสด็จเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 เสด็จไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

 

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล บ้านเฟ็กเฟื้อย ต.หนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

  ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพระดำริ

เสด็จศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล

เสด็จศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ