ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

     เสด็จเป็นองค์ประธานและฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ"

 

 โครงการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนฯ 

    เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ๒๑ มิย.๕๔

    เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ๑๓ มิย.๕๔

    เสด็จเป็นองค์ประธานและฝึกอบรมโครงการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปฯ

 

 โครงการอบรมและทดสอบ ผู้รับใบอนุญาตประจำรถ

 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  เสด็จเป็นองค์ประธานและฝึกอบรมโครงการ อบรมและทดสอบผู้รับใบอนุญาตประจำรถ    

 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  เสด็จเป็นองค์ประธานและฝึกอบรมโครงการ อบรมและทดสอบผู้รับใบอนุญาตประจำรถ

 

 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เสด็จเป็นองค์ประธานและฝึกอบรมโครงการ อบรมและทดสอบผู้รับใบอนุญาตประจำรถ

 

  

พระกรณียกิจในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในฐานะทรงเป็นพนักงานอัยการ

 

 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ทรงให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

   วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  ทรงให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

   วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทรงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่

    วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทรงไกล่เกลี่ยข้อพิพาท