กำหนดการปฏิบัติราชการ

วันเสาร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๐๐ น.      กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรกษาศีล5" ประจำปี2562 วัดป่าศิลิอาสน์ บ.โนนสะอาด ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง พศจ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากี
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓.๓๐ น.      กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรกษาศีล5" ประจำปี2562 วัดอุดมพัฒนาราม บ.ดอนยาง ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภุ พศจ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากี
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ  วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕.๐๐ น.      ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2019 เวทีกลางอาคารชาแลนเจอร์ 2 ศูยน์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พช.นภ./ชุดผ้าไทยไว้ทุกข์
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      ตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภูมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิก้าวคนละก้าว จังหวัดขอนแก่น สสจ./ชุดกีฬา
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๘.๐๐ น.      ติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพไว้ทุกข์
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -           เรียน  ผวจ.นภ.  รอง ผวจ.นภ.  ปจ.นภ.  และ หน.สนจ.นภ.   เพื่อโปรดทราบ