กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๓๐ น.      ประธานกล่าวรายงาน นายอำพล กิตติอำพน องคมตรี และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว โรงเรียนนำร่อง แหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดหนองบัวลำภูและการศึกษาเรียนรู้ดูงานของกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นอ.ศรีบุญเรือง/สนจ.นภ./รร.บ้านหนองกุงแก้ว/ชุดกากีคอพับแขนยาว
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓.๓๐ น.      ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ผ่านทางโทรศัพท์ - สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔.๐๐ น.      ประธานการประชุม ก.จ.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. อบจ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๓๐ น.      ประธานประชุม ก.อบต.จ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๑๕ น.       ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๓๐ น.      ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.อบต.) ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓.๓๐ น.       ร่วมการประชุม ก.จ.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. อบจ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๓๐ น.      ร่วมประชุม ก.อบต.จ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ

           เรียน  ผวจ.นภ.  รอง ผวจ.นภ.  ปจ.นภ.  และ หน.สนจ.นภ.   เพื่อโปรดทราบ