กำหนดการปฏิบัติราชการ

วันเสาร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      ไปราชการ กทม. -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๓๐ น.      ประธานประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษา นภ เขต 1 - สนง.สกสค./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-      เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ  วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘.๐๐ น.      ประธานในพิธีเปิดงาน, " ดินเนอร์เก๋ไก๋ สไตลวิถีถิ่น กินข้าวฮาง" บริเวณจุดชมวิวภูพานน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู - สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-      เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -           เรียน  ผวจ.นภ.  รอง ผวจ.นภ.  ปจ.นภ.  และ หน.สนจ.นภ.   เพื่อโปรดทราบ