กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ วัดเขาทองนพคุณ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู สนง.ทสจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓.๐๐ น.      ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วัดจันทรประสิทธิ์ บ้านสร้างเสี่ยน ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕.๐๐ น.      ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทาน
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๘.๓๐ น.      ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุม 25 คน อาคารกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สยจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิด การประชุมโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ปภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐.๐๐ น.      ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมลุ่มภู พมจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๙.๐๐ น.      ประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียม ความพร้อมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมชาภิเษก ห้องประชุม สถจ.นภ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สถจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔.๐๐ น.      ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทาน
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๐๘.๓๐ น.       ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุม 25 คน อาคารกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สยจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐.๐๐ น.      ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมลุ่มภู พมจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓.๐๐ น.       ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วัดจันทรประสิทธิ์ บ้านสร้างเสี่ยน ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔.๐๐ น.       ร่วมในพิธีการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทาน
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓.๐๐ น.      ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วัดจันทรประสิทธิ์ บ้านสร้างเสี่ยน ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔.๐๐ น.       ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทาน

           เรียน  ผวจ.นภ.  รอง ผวจ.นภ.  ปจ.นภ.  และ หน.สนจ.นภ.   เพื่อโปรดทราบ