กำหนดการปฏิบัติราชการ

วันเสาร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-      เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ  วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-      เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-      วันหยุดราชการ - -           เรียน  ผวจ.นภ.  รอง ผวจ.นภ.  ปจ.นภ.  และ หน.สนจ.นภ.   เพื่อโปรดทราบ