กำหนดการปฏิบัติราชการ

วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ติดตามข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทักษิณานุปทาน ณ วิหารเฉลิมพระเกียรติ วัดโนนสว่าง ตหมากแข้ง อ.หนองบัวซอ จ.อุดรฯ - ชุดขาว /ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -           เรียน  ผวจ.นภ.  รอง ผวจ.นภ.  ปจ.นภ.  และ หน.สนจ.นภ.   เพื่อโปรดทราบ