กำหนดการปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
 
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีและบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมหารือบูรณาการจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ห้องประชุมพระวอ – พระตา (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
05.30 น.   ประธานพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนจ.นภ./ชุดปกติขาว/สวมหมวก
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.    ร่วมงานวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู - สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ลาพักผ่อน - -
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-   - - -
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ร่วมงานวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)           เรียน  ผวจ.นภ.  รอง ผวจ.นภ.  ปจ.นภ.  และ หน.สนจ.นภ.   เพื่อโปรดทราบ