ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวรรณพล ต่อพล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.45 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการขับเคลื่อนความยุติธรรมในชุมชน” สำนักงานยุติธรรม จ.นภ. ชั้น 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ยุติธรรม จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.20 น.   ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางลลิดา จิวะนันทประวัติ) เข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ. สนง.พาณิชย์ จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.50 น.   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ. สนง.ป.ป.ช. ประจำ จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 สนง.สสจ.นภ. สนง.สสจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.ช.ภ.จ.) ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.นภ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรอง (นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) ป.ป.ช./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมลุ่มภู พมจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.40 น.   ประธานในพิธีห่มผ้าพระธาตุถ้วยทองประจำปี 2563 ณ วัดภูถ้วยทอง บ้านไพบูลย์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู -ที่ทำการปกครอง อ.นากลาง /ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ผอ.ปปช.นภ.ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับคณะทำงานบริหารงานฯ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ปปช/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.30 น.   ศึกษาธิกาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขอเข้าพบเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับคดีปกครองฯ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ศึกษาธิการ/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ห้องประชุม พช. ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนง.พัฒนาชุมชน/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมสนง.พัฒนาชุมชน ชั้น 2 - สน.พช./ชุดสุภาพ
นายวรรณพล ต่อพล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานออกตรวจสถานที่ขออนุญาต ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เขตพื้นที่อำเภอโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) หัวข้อ “มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะ” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน สิงหาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31