ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” (รูปแบบจำลองสถานการณ์) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฯ/ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง ศูนย์ฝึกอบรม อบต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่ 1 จังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ไปราชการกรุงเทพฯ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู (ก.อบต.) ครั้งที่ 9/2563 ห้องประชุมท้องถิ่น จว.ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนง.ท้องถิ่น จว./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 9/2563 ห้องประชุมท้องถิ่น จว. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนง.ท้องถิ่น จว. /ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.จ.จ.)ครั้งที่ 9/2563 ห้องประชุมท้องถิ่น จว.ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนง.ท้องถิ่น จว./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.10 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ณ ห้างเทสโกโลตัส สาขาหนองบัวลำภู - สนง.ขนส่งจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
16.00 น.   ประธานการแถลงข่าวการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร "กจ" จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้างเทสโกโลตัส สาขาหนองบัวลำภู - สนง.ขนส่งจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
17.30 น.   ประธานในงานแสดงทุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู - โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร/ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู (กบร.) ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุม สนง.ทปค. ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภุ ทสจ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.    ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ห้างเทสโกโลตัส สาขาหนองบัวลำภู สนง.ขนส่งจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
16.00 น.    ร่วมการแถลงข่าวการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร "กจ" จังหวัดหนองบัวลำภู ห้างเทสโกโลตัส สาขาหนองบัวลำภู สนง.ขนส่งจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุม ทปค.จ.นภ. ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ทปค.จ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31