ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเผยแพร่ทางสื่อ สวท.หนองบัวลำภู และเครือข่าย ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. สวท.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ห้องประชุมพระวอ-พระตา (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ขนส่ง จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแสดง แสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   ประธานในการมอบเงินกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด พมจ.นภ/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานผลิตแหอวน บริษัท ไทยไดมอนด์ เน็ต จำกัด ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง รง.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมการเตรียมงานเทศกาลหอยหินกินลำใย(ปลัดอบต.โนนทัน /รอง นายกอบจ.(รองปนิดา) ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัด - อบต.โนนทัน/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ฉบับทบทวน) ห้องประชุมหินลาดช่อฟ้า โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมแสดงแสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ฯ"การทำยุทธหัตถี" ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จว.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.13 น.   ประธานการประชุมคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนง.วัฒนธรรม จว.นภ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.    ประธานออกกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.    ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานแสดง แสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.    ประธานออกกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานแสดง แสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จว.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31