ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเชื่อมโยงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว และโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สนง.ศึกษาธิการ จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบนโยบาย “แนวโน้มและทิศทางการในการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู” หอประชุม อบต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นิคมสร้างตนเองโนนสัง จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมพิธีและบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา สนจ./ชุดปฏิบัติราชการแขนยาว
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเชื่อมโยงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว และโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สนง.ศึกษาธิการ จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31