ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ออกติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด “หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ทปค.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานเปิดการประชุมหารือการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดหนองบัวลำภู โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.ทสจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565 ) ณ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ จ.อุดรธานี - สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ออกติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลหัวนา ทปค./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.    ออกติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ทปค./ชุดสุภาพ
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มณฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31