ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการปฏิบัติบูชา สวมใส่ผ้าไทยทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ.,สนง.พระพุทธศาสนาฯ/ชุดผ้าไทย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2563 ห้องประชุม ภูฟ้ารีสอร์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.เกษตร จ.นภ./เสื้อโทนสีฟ้า
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   ประธานการประชุมชี้แจงการจัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563 ห้องชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สสจ.นภ./เสื้อ TO BE NUMBER ONE สีชมพู
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.00 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ทุกวันอังคาร ตามโครงการปฏิบัติบูชา สวมใส่ผ้าไทยทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ.,สนง.พระพุทธศาสนาฯ/ชุดผ้าไทย
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.พมจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.00 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ทุกวันอังคาร ตามโครงการปฏิบัติบูชา สวมใส่ผ้าไทยทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนจ.นภ./พระพุทธศาสนาฯ/ชุดผ้าไทย
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ โดยการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ ห้องประชุมหัวนานิติกร เทศบาลตำบลหัวนา - เทศบาลหัวนา/ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
06.00 น.    ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ทุกวันอังคาร ตามโครงการปฏิบัติบูชา สวมใส่ผ้าไทยทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ.,สนง.พระพุทธศาสนาฯ/ชุดผ้าไทย
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.15 น.    ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563 ห้องชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สสจ.นภ./เสื้อ TO BE NUMBER ONE สีชมพู
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดสุภาพ
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
06.00 น.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการปฏิบัติบูชา สวมใส่ผ้าไทยทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ.,สนง.พระพุทธศาสนาฯ/ชุดผ้าไทย<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31