ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร การท่องเที่ยว ด้านสินค้า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น เวทีที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย ห้องณัฐพงษ์ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ ทสจ.นภ/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ทสจ.นภ/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานตรวจประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวลเงิน ม.3 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.    ประธานตรวจประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลาประชาคมบ้านโคกศรีเจริญ ม.11 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31