ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับผ้าทออีสาน สู่สากล (ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู) กลุ่มทอผ้าบ้านโสกก้านเหลือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู สนง.พช.นภ./ชุดผ้าไทย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/256 ห้องประชุม 25 คน ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ยุติธรรม จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชั้น 1 สสจ.นภ/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2563 ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด รง.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาการเกษตร ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู -สนง. เกษตรและสหกรณ์/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมพิจารณาเฉพาะตำแหน่งนิติกร ห้องประชุมท้องถิ่นชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนง.ท้องถิ่น /ชุุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องปฏิบัติราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31