ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ.นายเวียงชัย แก้วพินิจ นิคมสร้างตนเองโนนสัง/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม สนง.พช. พช./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม POC สนจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจัดหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ) ครั้งที่ 11/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
19.00 น.   ภาคเอกชนเชิญรับประทานอาหารเย็น มูลนิธิรวมน้ำใจ หอการค้า/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
12.30 น.   รับใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กอช./ชุดสูทสากล/ชุดผ้าไทย
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.15 น.    ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม สนง.พช. พช./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการน และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง"การขับเคลื่อนงานตามแผนหนองบัวลำภู ปลอดภัยยาเสพติด ยั่งยืน" ภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปปส./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม POC สนจ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจัดหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ) ครั้งที่ 11/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30