ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอังคาร ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ประธานสภากาแฟ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ชั้น 4 กระทรวงการคลัง/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุม ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 9/2562 ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สนจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 พาณิชย์จังหวัด/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมลุ่มภู สถจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ชั้น 4 กระทรวงการคลัง/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุม สนง.พมจ.นภ. พมจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานประชุม ก.อบต.จ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 9/2562 ห้องประชุม สนง.สถจ.นภ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ติดต่อราชการกรมการปกครอง กรมการปกครอง -
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ชั้น 4 กระทรวงการคลัง/ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ร่วมประชุม ก.อบต.จ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 9/2562 ห้องประชุม สนง.สถจ.นภ. สถจ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30