ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ประธานพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการ “ผู้ว่าฯ...พาทำบุญใส่บาตร” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ/ทสจ.นภ/ชุดปฏิบัติราชการ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ/ชุดปฏิบัติราชการ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานเปิดการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก กลางคัน และเด็กตกหล่น ให้ได้รับโอกาสที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมภูพานคำ ศึกษาธิการจังหวัด/ชุดปฏิบัติราชการ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมปฏิบัติการ (Work Shop) วิเคราะห์ชุมชนเพื่อวางแผนการส่งเสริมหมู่บ้านเกษตร หอประชุมอนาลโย สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   ประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการ Dino Pork ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ.นายเวียงชัย แก้วพินิจ สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักกีฬา หอประชุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กทท./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการ “ผู้ว่าฯ...พาทำบุญใส่บาตร” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ/ทสจ.นภ/ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ/ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภู ศดธ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และใช้จ่าย จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม 25 คน อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู สยจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ห้องประชุม 25 คน อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู สยจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.    ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการ “ผู้ว่าฯ...พาทำบุญใส่บาตร” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ/ทสจ.นภ/ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.    เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ/ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.20 น.    ร่วมกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล (Recycle Market) ครั้งที่ 2/2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 (ห้องสำนักงานสรรพากรจังหวัดเดิม) ทสจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.    ร่วมการประชุมกฐินพระราชทาน ห้องประชุมปกครองจังหวัด ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ปค.นภ/ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานออกตรวจสถานที่ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ (กรณี ขออนุญาตใหม่) บ.วังหมื่นใต้ ม.7 ต.หนองบัวล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ทปค./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.30 น.    ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ห้องประชุม 25 คน อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู สยจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
17.00 น.    ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หอการค้า จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการ “ผู้ว่าฯ...พาทำบุญใส่บาตร” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ/ทสจ.นภ/ชุดปฏิบัติราชการ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ/ชุดปฏิบัติราชการ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.20 น.   ร่วมกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล (Recycle Market) ครั้งที่ 2/2562 บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 บริเวณห้อง สนง.สรรพากรเดิม สนง.ทสจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมกิจกรรมการเสวนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหนองบัวลำภู หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 สนจ.น.ภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17.00 น.   ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หอการค้า จ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30