ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างกลไกลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมส่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานแนท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี กกต./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.35 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องประชุมลุ่มภู กศจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ หอประชุมอนาลโย พมจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางสัมมาชีพอย่างยั่งยืน ห้องประชุมณัฐพงษ์ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ พช./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications:GI) ห้องประชุม สนง.พาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดการออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 ร่วมกับการออกหน่วย พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านนาแก หมู่ที่2 ต.นาแก อ.นาวัง ทปค./สสจ./ชุด พอ.สว.
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู) ประจำปี 2562 ห้องประชุมกองร้อย อส.จ.นภ.ที่1 อ.เมืองหนองบัวลำภู ศอ.ปส./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุุ่มภู ทสจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.30 น.   ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันชาติจีน ครบรอบ 70 ปี ประจำปี พ.ศ.2562 ห้องปแกรนด์ออคิดบอลรูม ชั้น2 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น/ชุดสากล/ชุดประจำชาติ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.    ร่วมพิธีเปิดการออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 ร่วมกับการออกหน่วย พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านนาแก หมู่ที่2 ต.นาแก อ.นาวัง ทปค./สสจ./ชุด พอ.สว.
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
12.45 น.    ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู) ประจำปี 2562 ห้องประชุมกองร้อย อส.จ.นภ.ที่1 อ.เมืองหนองบัวลำภู ศอ.ปส./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู สนง.เหล่ากาชาด ลช/ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมสัมมนา "การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค" โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนจ./ชุดสูทสากลหรือชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30