ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ประธานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ หอประชุมอนาลโย สนจ./ชุดเสื้อโทนสีชมพู
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม สนง.อสจ. อสจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.30 น.   ร่วมรับฟังการแถลงผลงานการขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมสำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ปชส./ชุดผ้าพื้นเมือง/ชุดอิสานย้อนยุค/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
16.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2562 โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกต้นไม้ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง บ้านไทยนิยม หมู่ที่5 ต.วังทอง อ.นาวัง ทสจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมลุ่มภู พมจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.30 น.   ร่วมรับฟังการแถลงผลงานการขับเคลื่อนจังหวัดปี 62 และก้าวต่อไปในปี 63 ห้องประชุมสำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ปชส./ชุดผ้าพื้นเมือง/ชุดอิสานย้อนยุค/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.    ร่วมประเมินคุณภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอ โนนสัง สสจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.    ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 10/2562 ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.    ร่วมประเมินคุณภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง สสจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
16.15 น.    ร่วมแถลงข่าวผลงานการขับเคลื่อนจังหวัดปี 62 และก้าวต่อไปในปี 63 (ในหัวข้อการแก้ไขปัญหายาเสพติด "ยุทธการลุ่มภู" ห้องประชุม สพป.เขต 1 ปชส.นภ/ภาคเอกชน/สื่อมวลชน/ชุดผ้าพื้นเมือง
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กทม. สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2562 หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐและอาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี สำนักงาน ก.พ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30