ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานเปิดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม POC สภาเกษตรจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานเปิดงานวันรนรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ศาลาประชาคมบ้านโนนสว่าง ม.7 ต.กุดจิก อ.เมือง เกษตรจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนโนนสูงเปลือย ห้องประชุมลุ่มภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ศดธ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมประเมินคุณภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอ สุวรรณคูหา สสจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.    ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมลุ่มภู แรงงาน/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.    ร่วมประเมินคุณภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู สสจ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนง.เลขาธิการ ก.พ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30