ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Covference )ของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุม POC สนจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ห้องประชุม POC สนจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2562 ห้องประชุม POC สนจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.30 น.   ประธานการประชุมพิจารณาดำเนินการโครงการเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ห้องประชุม POC สนจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-    ไปราชการต่างประเทศ ประเทศจีน -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.    ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Covference )ของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุม POC สนจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.15 น.    ร่วมพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พมจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 6 กองร้อย อส.จ.นภ. ที่ 1 ศอ.ปส.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.    ร่วมการประชุมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2562 ห้องประชุม POC สนจ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.15 น.   ร่วมพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พมจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30