ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.    ประธานพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการ "ผู้ว่าฯ...พาทำบุญใส่บาตร" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจสอบภายใน/ชุดปฏิบัติราชการ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู กอ.รมน./ชุดปฏิบัติราชการ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พมจ.นภ./ชุปฏิบัติราชการ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่2 วัดศิริบุญธรรม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ./ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ประธานพิธีมอบบ้านกาชาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ลช.นภ./ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ...พาทำบุญใส่บาตร" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ นภ 10-4/2562 ห้องประชุม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สอจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ. 2562 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี สถจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP: KBO)จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ พช./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานร่วมออกสำสำรวจตรวจสอบพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอโนนสัง ที่ว่าการอำเภอโนนสัง ปภ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากี
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.    ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ...พาทำบุญใส่บาตร" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.    เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู กอ.รมน./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานออกตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิด เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด บริษัท ช.นิยม ม.10 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.30 น.    ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ลช.นภ./ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ...พาทำบุญใส่บาตร" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู กอ.รมน./ชุดปฏิบัติราชการ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ลช.นภ./ชุดผ้าไทยสีเหลือง<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31