ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ประธานสภากาแฟ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พณ/สอจ/พลังงาน/ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอภิญญา สุจริตตานันท์) ขอเข้า ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. สนง.แรงงาน/ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทศน์ทางไกล ทางไกล (Video conference ) ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลำภู สวนเลม่อนทรีฟาร์ม แปลง Young Smart Farmer ม.14 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เกษตรจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.    (อนุศาสนาจารย์กำธร ปลื้มจิตร์ ) ประธานสมาพันธ์คริสเตียนจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมโครงการ ปั่นรัก ฮักหนองบัว ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. - สมาพันธ์คริสเตียน
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พณ/สอจ/พลังงาน/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 สนง.สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทศน์ทางไกล ทางไกล (Video conference ) ห้องประชุม POC สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.00 น.   ร่วมพบปะสื่อมวลชนพบผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หอประชุมใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พณ/สอจ/พลังงาน/ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คทช.จังหวัด) ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมภูพานคำ ทสจ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมลุ่มภู พมจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พณ/สอจ/พลังงาน/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.    ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คทช.จังหวัด) ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมภูพานคำ ทสจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
18.00 น.    ร่วมพบปะสื่อมวลชนพบผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หอประชุมใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พณ/สอจ/พลังงาน/ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คทช.จังหวัด) ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมภูพานคำ ทศ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31