ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 และผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ/ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ท่าน ผอ.ทสจ.นภ. และท่านอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ เพื่อชี้แจงเรื่องคำสั่งศาลปกครอง ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. ทสจ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สถจ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเกตุการณ์ (ปภ.) ชั้น3 ทสจ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดการ การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภูทอง สนง.สสจ. สสจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คทช.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ปภ.)ชั้น 3 ทสจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.    ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สถจ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คทช.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ปภ.)ชั้น 3 ทสจ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สถจ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31