ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดงานสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี และพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ปศุสัตว์/ชุดสุภาพสีเหลือง
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.30 น.   ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ นายโสภณ ตันกิจเจริญ ณ เมรุวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย -/ชุดสุภาพไว้ทุกข์
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานออกหน่วย พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านผาสุก บ้านผาสุก ม.5 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สสจ.นภ./ชุด พอ.สว.
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับผู้บริหารส่วนราชการและโครงการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจเมืองลุ่มภูสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเหล่า สำนักงานเทศบาลตำบลนาเหล่า ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู คลังจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสำบายดี อาคาร2 ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี ทสจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม(1)กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2/ชุดปฏิบัติราชการ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฎิบัติราชการปกติ - -<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31