ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ประธานสภากาแฟ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สสจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างผู้นำเฝ้าระวังหมู่บ้านและชุมชนโปร่งใสไร้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงศ์ แกรนด์ อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 พมจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.30 น.   บ.กรุงเทพประกันชีวิตสาขาหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้อง ปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. -/.ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สสจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมภูพานคำ ปศุสัตว์/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม POC ปชส./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-    ลาอุปสมบท วัดสว่างอารมณ์ อ.ศรีบุญเรือง พศ.
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.    ร่วมสภากาแฟ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สสจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.    ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้รายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 พมจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วัดสว่างอารมณ์ อ.ศรีบุญเรือง พศ.
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สสจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงศ์ แกรนด์ อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ห้องประชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พมจ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31