ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สสจ.นภ/ชุดสุภาพเสื้อโทนสีเหลือง
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดปกติขาว
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.)ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม POC พช./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ.นายเวียงชัย แก้วพินิจ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม สนง.วธ. วธ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.45 น.   ประธานงานฌาปนกิจ นายยศวัจน์ ชวลิตสกุลชัย อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู เมรุวัดพิศาลรัญญาวาส -/ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ลาอุปสมบท วัดสว่างอารมณ์ อ.ศรีบุญเรือง พศ.
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.20 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ศอ.ปส.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานออกตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิด เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด สถานที่เก็บวัตถุระเบิด ม.8 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมพิธีปลงผมนาคและพิธีบรรพชาอุปสมบท วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง พศ./ชุดปกติขาว
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ร่วมประชุมการนำเสนอการใช้งาน Web Application ห้องประชุมบัวหลวง สนง.กษ.จ.นภ. ชั้น 3 กษ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31