ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ประธานพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชฑัณฑ์ อาคารอเนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู เรือนจำ จ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากราชินีข้าวเหนียว ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. สนง.เกษตร จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.    ร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้ย 3 - สนง.ปภ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.    ร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.พช.นภ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.    ร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom ห้องประชุมบัวหลวง สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.นภ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2564 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31