ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวรรณพล ต่อพล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อบจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ หน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.20 น.   แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และสวัสดิการจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบเพื่อกราบลา ห้องปฏิบัติการรอง ผวจ.นภ. - ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.    ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมท้องถิ่น ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - ชุดปฏิบัติราชการ/ท้องถิ่น
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   ประธานการประชุมคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ห้องประชุมท้องถิ่นชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - ชุดปฏิบัติราชการ/ท้องถิ่น
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.    ประธานการประชุม ก.ท.จ. จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมท้องถิ่น ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - ชุดปฏิบัติราชการ/ท้องถิ่น
นายวรรณพล ต่อพล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.    เคารพธงชาติ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายวรรณพล ต่อพล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.อบต.) ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สถจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายวรรณพล ต่อพล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สถจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายวรรณพล ต่อพล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อบจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมหารือและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ชั้น 3 กทม. สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กุมภาพันธ์ 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29