NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 06 มีนาคม 2565 674
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 เมษายน 2564 1425
คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 987/2563 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดหนองบัวลำภู 09 กันยายน 2563 114
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 มิถุนายน 2563 1077
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 มิถุนายน 2562 649
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 01 พฤศจิกายน 2561 342