NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 14 มีนาคม 2565 24
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู/ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ร่วมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร ๔ ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 12 มีนาคม 2565 21
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบนโยบาย และบรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 11 มีนาคม 2565 66
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบพันธุ์ผักพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี ๒๕๖๕ 10 มีนาคม 2565 23
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอ และกลุ่มทอผ้าจังหวัดหนองบัวลำภู 09 มีนาคม 2565 28
จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดตลาดชุมชนคนลุ่มภู ของดีเมืองหนองบัวลำภูสู่สากล เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 08 มีนาคม 2565 21
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย 08 มีนาคม 2565 27
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 08 มีนาคม 2565 25
จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมเตรียมพร้อมรับปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ 08 มีนาคม 2565 20
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่แท้จริง” ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 04 มีนาคม 2565 28