NB2 Resize

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (ตลาดห้วยเดื่อ)

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมตรวจติดตามการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ โดยตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลางฯ โครงการเพิ่มศักยภาพลานค้าชุมชนห้วยเดื่อเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์วิถีคนลุ่มภู พร้อมตรวจเยี่ยมตลาด ณ ตลาดชุมชนห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

44FCC6E1 16E3 4595 A44F 0D625424CFA6