NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเปิดศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๕ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศูนย์ดังกล่าวเปิดขั้นเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพราะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ณ แปลงศูนย์เรียนรู้โคก หนองนา โมเดล นางคำมัย หมื่นฤทธิ์ บ้านวังหินชา หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

1.011064 13.15