NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)โรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และโครงการด้วยรักและกห่วงใย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเด็กให้โรงเรียนเพื่อส่งต่อให้เด็ก ๆ ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง  ตำบลหนองเรือ  อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.140964 11.00