NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู มอบแท็งก์น้ำตามโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม"

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานมอบแท็งก์น้ำตามโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ให้อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำไปมอบให้ชุมชนพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและให้ผู้ประสบภัยมีภาชนะบรรจุน้ำและมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค  ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

1.100964 08.30