NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีแนวโน้นเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานคืนถิ่นที่ประสงค์ขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา จึงมีความจำเป็นต้องขยายโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวระบายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลักเพื่อให้มีเตียงว่างเพิ่มขึ้น รวมทั้งเตรียมพื้นที่ในชุมชนเพื่อทำเป็นศูนย์แยกกักกันตัวประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อสังเกตอาการ และประเด็นความเมตตาจากหลวงพ่ออินทร์ถวาย รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล มอบรถเก็บเชื้อชีวนิรภัย และเครื่องช่วยหายใจ ให้จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และจังหวัดจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ เพื่อมอบให้ประชาชนที่กักตัว กลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระจายให้ครบทุกพื้นที่ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อควบคุมป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน โรคระบาดในโค - กระบือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ ผ่านรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทาง สวท.หนองบัวลำภู

1.160764 08.00