NB2 Resize

จ.หนองบัวลำภู จัดงานปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนฯ อย่างทั่วถึง  ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

1.270564 15.00