NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลโปรแกรม "Zoom Cloud Meetings" ตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

1.280564 09.30