NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

1.300364 10.00