lumphu2

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการเห็นความสำคัญของการปรับตัวของธุรกิจ และการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการรองรับการพัฒนา สู่ SME 4.0   ณ  ห้องประชุม ๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.160264 11.00