lumphu2

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมออกรายการสด "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกรายการสด "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น โดยประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเน้นการพัฒนาส่งเสริมการผลิดผ้าพื้นเมือง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า พร้อมทั้งเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน ของดีขึ้นชือของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสร้างรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาขนอย่างทั่วถึง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวมีการดำเนินการลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้กับประชาชนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องและมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1.231263 14.30R