lumphu2

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมประชุมการลงพื้นที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและแนวคิดในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) รองนายกรัฐมนตรี โดยลงพื้นที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและแนวคิดในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน   การดำเนินการ TPMAP และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัด พร้อมทั้งมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐   ณ  ห้องประชุมศูนย์ภาษา - คอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2.091263 13.00

3.091263 13.00

1.091263 13.00