lumphu2

จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดทำอาหารและจัดพาข้าว ในการจัดกิจกรรม "ราชินีข้าวเหนียว" ในงานสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภูครบรอบ ๒๗ ปี

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดทำอาหารและจัดพาข้าว ในการจัดกิจกรรม "ราชินีข้าวเหนียว" ในงานสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภูครบรอบ ๒๗ ปี เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารของท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาความรู้ ฝีมือในการประกอบอาหารและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป  ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.071263 19.00