จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยเน้นให้เกิดการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนที่สร้างสรรค์และคงความเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.080963 10.00