จ.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานตามโครงการฯให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดดำเนินการ ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวันนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด และระดับตำบล จากอำเภอโนนสัง และอำเภอนาวัง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

3.120563 09.00

2.120563 09.00

1.120563 09.00