จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานสาธิตกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานสาธิตกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเพาะปลูกข้าวโพดหวาน ให้เป็นไปตามแผนการเพาะปลูก และให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องและได้คุณภาพ ณ แปลงเกษตรกร นายสันติ ศีลชัย บ้านโคกนกพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ทั้งนี้โครงการปลูกข้าวโพดหวาน เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยทางจังหวัดสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร (เมล็ดพันธ์ข้าวโพดหวาน) คนละไม่เกิน ๕ ไร่ ตามความต้องการส่งเสริมอาชีพ เพื่อทำการเพาะปลูกในพื้นที่ ๖ อำเภอ จำนวน ๖๒๕ ไร่ และบริษัทที่ร่วมลงนาม MOU จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ณ แปลงเพาะปลูกในราคากิโลกรัมละ ๔ บาท เพื่อรองรับการผลิตที่ได้จากการส่งเสริมการเพาะปลูกตามโครงการดังกล่าว และสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร

50712610 035B 4265 BF3C 2A3BE39ECB5C37DBBD7E B8C2 4A52 A97D 17F7CCCBCA79

95FB4E47 E0C1 4D81 8B43 5A9FA8624AFC