จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  โดยสรุปประเด็นการประชุมฯ ดังนี้   

    ๑.มอบหมายให้ฝ่ายเลขาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบหมายอำเภอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ปกครองอำเภอเป็นเลขานุการ ท้องถิ่นอำเภอเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อน ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน
    ๒.พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับการคัดเลือก ๔ โครงการดังนี้
       ๒.๑โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(โดย เทศบาลตำบลหัวนา)
       ๒.๒โครงการเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ (โดย โรงเรียนกุดดู่พิทยาคาร)
       ๒.๓โครงการสนับสนุนการผลิตผ้าพื้นเมืองตามแนวพระราชดำริ (โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู)
       ๒.๔โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ SRW OSOP (โดย โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร)
    ๓.คัดเลือกโครงการพระราชดำริ ที่เป็นต้นแบบเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ
       - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง เป็นอ่างเก็บน้ำที่ประชาชนได้รับประโยชน์ในหลายด้าน ดังนี้
         (๑) เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่
         (๒) เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร
         (๓) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่
         (๔) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 

2.110263 13.00

3.110263 13.00

1.110263 13.00