สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เดินทางมาประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)  และร่วมประชุม เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดหนองบัวลำภูที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย   ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

โดยนายก อบจ.หนองบัวลำภู ได้นำเสนอต่อคณะวุฒิสภา เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลือมล้ำด้านสังคม ตามประเด็น ดังนี้ ๑.ตระหนักและยอมรับร่วมกันว่ายังมีความเลื่อมล้ำในการพัฒนาอยู่มาก ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมและปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนต่อไปในอนาคต ๒.ให้ความสำคัญกับการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนา ให้ทุกพื้นที่สามารถที่จะพัฒนาให้เจริญทัดเทียมกันได้ในอนาคต ๓.มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาลงรายละเอียดเพื่อให้ทราบถึง กระบวนการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ต่าง ๆ ๔. ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาและทำข้อเสนอ แนวทางใหม่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล โดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกฎระเบียบขั้นตอนวิธีการ รูปแบบในการจัดสรรงบประมาณเดิมที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดแรงต้าน จากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งนายก อบจ.หนองบัวลำภู ในฐานะตัวแทนของพื้นที่ขาดแคลนและมีความยากจน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้ความเจริญทัดเทียมกับพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ได้

2.281162 09.30

3.281162 09.30

4.281162 09.30

1.281162 09.30