จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

และในเวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ก่อนเริ่มการประชุมมีพิธีมอบโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ราย (ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู) ๒.พิธีมอบโล่เกียรติคุณ จำนวน ๑๒ ราย และเกียรติบัตร จำนวน ๗ ราย  ให้แก่ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนดีเด่น  ประจำปี ๒๕๖๒ (สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู)  ๓.วิสัยทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู)  ๔.ประมวลผลงานจังหวัดหนองบัวลำภู ในห้วงเดือนที่ผ่านมา  (สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นภ.)

ในการประชุมมีเรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด ดังนี้ 
๑.เรื่องการจัดงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๖ ปี โดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒.เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓.เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สนง.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู)
๔.เรื่องรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (สนง.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู)
๕.เรื่องข่าวอากาศประจำท้องถิ่น ธันวาคม ๒๕๖๒ (สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู)

 

2.271162 11

3.271162 11

4.271162 11

1.271162 11