จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำไปขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๒ พร้อมอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน วางบนพาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านได้เข้ารับพระราชทาน เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

จังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่มเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน  รวม ๒๕๔ หมู่บ้าน  ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้หมู่บ้านของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน  เฝ้าระวัง  และร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติและมีความตั้งใจ ที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง  และพึ่งพากันเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็ง ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ เพื่อความสงบสุข ร่มเย็น ชุมชน หมู่บ้าน ปลอดยาเสพติด อย่างยั่งยืน

ในปี ๒๕๖๓ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๗ หมู่บ้าน และพิธีทอดผ้าป่า พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และเข็มกลัดที่ระลึกกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ตัวแทนที่หมู่บ้าน ชุมชน ที่เข้ารับพระราชทาน เงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน   จากนั้น นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ    ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพระฉายาลักษณ์ เพื่อนำกลับหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยความปราบปลื้ม ยินดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

2.221162

3.221162

1.221162