สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ  ต่อมา เสด็จเข้าศาลาการเปรียญ ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ เหรัญญิกสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก หลังจากนั้น พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส ถวายของที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

วัดพิศาลรัญญาวาส เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๙ บ้านหาดสวรรค์ ถนนศรีคุณาธาร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ในโฉนดที่ดินจำนวน ๓๖ ไร่ ๖๒ ตารางวา โดยในครั้งแรกได้สร้างเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๔๘๖ ชาวบ้านได้นิมนต์พระพิศาลคณานุกิจ (เส็ง กนฺณวโร) วัดมหาชัย มาพำนักที่พักสงฆ์ดังกล่าว และได้ร่วมกันก่อสร้างศาลาโรงธรรมขึ้น ๑ หลัง กุฏิที่พักสงฆ์จำนวน ๓ หลัง และเรียกชื่อวัดที่ได้ร่วมกันก่อตั้งวัดนี้ว่า “วัดพิศาลรัญญาวาส” ตามชื่อของเจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระพิศาลคณานุกิจ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อมา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน ๑๔ รูป สามเณร ๕๒ รูป ทั้งยังเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษาอีกด้วย

สำหรับยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๘๐,๖๗๓ บาท จะนำไปจัดทำระบบการระบายน้ำให้ถูกหลักแผนผังที่ตั้งไว้ เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนจะเกิด น้ำท่วมขังเป็นประจำ จึงจำเป็นต้องจัดทำระบบระบายน้ำที่ถูกวิธีเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี ซึ่งชำรุดทรุดโทรมเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุ สามเณร รวมถึงใช้ในการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่พักของพระภิกษุ สามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมด้วย

2.051162

3.051162

4.051162

5.051162

1.051162