คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายเวียงชัย  แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานปัญหาด้านต่าง ๆ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมแบบยั่งยืน บ้านหนองบัวคำแสนใต้ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.011162n

3.011162n

4.011162n

5.011162n

6.011162n

2.011162

1.011162

1.011162n